กลุ่มลำไยคุณภาพบ้านห้วยยางขามศึกษาดูงานบ้านต๊ำใน

2194

กลุ่มลำไยคุณภาพบ้านห้วยยางขาม อ.จุน นำเกษตรกรผู้มีความสนใจ และได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น จัดรถยนต์นำเกษตรกรชาวสวนลำไย ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งลำไยจากกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตลำไยคุณภาพบ้านต๊ำใน อ.เมือง สนง.เกษตรจังหวัดพะเยาโดยคุณจาฤก อินทร์เกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการผลิตลำไย ได้ประสานอาจารย์สุภัค มหัทธนพรรค จากคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยามาร่วมให้ความรู้ด้วย นับว่าเป็นก้าวสำคัญของเครือข่ายลำไยคุณภาพ จ.พะเยา

จากนโยบาย Fruits Board ที่ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการรณรงค์ผลิตลำไยคุณภาพ MOU ร่วมกับ ม.แม่โจ้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำนวัตกรรมการตัดแต่งทรงพุ่ม การตัดแต่งช่อผล การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพลำไยในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมทั้งจังหวัดพะเยาและพบว่าเกษตรกรที่นำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ เกิดผลสำเร็จทำให้ผลผลิตลำไยมีคุณภาพ ผู้ประกอบการลำไยสดช่อเข้ามารับซื้อผลผลิตของจังหวัดพะเยาถึง 4,000 ตัน โดยมีตลาดปลายทาง เข้าสู่จีนตอนใต้ ผ่านเส้นทาง R3A และตลาดเวียดนามรวมทั้งตลาดบริโภคสดในประเทศ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาผลผลิตลำไยแบบสดช่อเป็นอย่างมาก จากเดิมที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นลำไยรูดร่วงทั้งหมดและนำส่งโรงอบแห้งทั้งเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ทำให้เกิดการกระจุกตัวและผลผลิตสะสมมาก(Peak)ทำให้ปัญหาการกระจุกตัวด้านการตลาดคลี่คลายไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งในขณะนี้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย จากพื้นที่อื่นๆได้ให้ความสนใจและเดินทางไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ณ ศพก.ลำไย ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มนี้จะขยายผลเป็นแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป