สำนักงาน กสทช. เครือข่ายทีวีชุมชนนำร่อง 3 พื้นที่ ได้แก่ ทีวีชุมชนอุบลราชธานี ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง และพะเยาทีวี เครือข่ายนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการบริหารจัดการ ผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน และพัฒนารูปแบบจำลองโทรทัศน์ชุมชน” วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานีเพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชุมชน สรุปผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี โครงการโทรทัศน์ชุมชนต้นแบบ และอบรมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ


#ทีวีชุมชนอุบลราชธานี
#พะเยาทีวี
#ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง