การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

708

https://www.youtube.com/watch?v=Q8eFIN7Motk&feature=youtu.be

ชาวตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย กรมการท่องเที่ยว ต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองหล่ม และหลังจากนั้นลงเยี่ยมชมกิจกรรทการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์…เมื่อวันพุธที่ 3 ตค.2561…