การประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

361

การประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 20 พย.2561 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.พะเยา..