การฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสาน บ.ต๊ำเหล่า

680

โครงการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดัน้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ้รมรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสาน ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ.ต๊ำเหล่า ม.2 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม 25 คน โดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จ.พะเยา