การอบรมถ่ายทอดเทคนิคการตัดต่อวิดิโอ เพื่อจัดทำสื่อวิดิโอเพื่อการศึกษา

1932

ได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดย ท่าน ผอ.ศาสตรา วงศ์จุมปู ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โอกาสไปในการอบรมถ่ายทอดเทคนิคการตัดต่อวิดิโอ เพื่อจัดทำสื่อวิดิโอเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ให้แก่คณะอาจารย์ผู้สอน ซึ่งทางโรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียน การสอน Google Classroom ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องสามารถบันทึก ถ่ายทำวิดิโอการเรียน การสอน เพื่อการนิเทศ ติดตาม และการแชร์ข้อมูลร่วมกันของคณะอาจารย์ของโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในเทคนิคการตัดต่อวิโอ ด้วยโปรแกรมSoney Vegas โดยได้ร่วมกับท่านบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้อง Video Conference เมือวันที่ 10 กค.2561 เวลา 14.30 น.- 16.30 น ขอขอบคุณทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาเป็นอย่างสูง ที่มอบความไว้วางใจแก่เราเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในวันนี้…