การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง ชนเผ่าชาวม้ง ณ ที่ สนามแข่งขัน บ.แสงไทร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

911

การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง ชนเผ่าชาวม้ง ณ ที่ สนามแข่งขัน บ.แสงไทร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 13 มค.2562… สมาคมม้งจังหวัดพะเยาจัดฟอร์มูล่าม้ง แข่งขันล้อเลื่อนไม้ ปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และ กระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา “รถล้อเลื่อนไม้” หรือเรียกกันติดปากว่า “ฟอร์มูล่าม้ง” ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจุบันรถล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้ว เหลือเพียงการละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้าน ชาวเขาเผ่าม้งจากภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2562” ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และ กระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ณ สนามแข่งขันชั่วคราว บ.แสงไทร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของชาวเขาเผ่าม้ง ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างรายได้ของพี่น้องในชุมชน รถล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่าม้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นอกจากจะก่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานแล้วยังกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน วันนี้..ทุกคนมาที่นี่มาร่วมร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขัน “รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2562”