กำหนดการเวทีวิชาการพะเยาทีวี สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน

1509

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน“พะเยาทีวี” เพื่อให้เกิดต้นแบบการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย  ทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิตรายการ และการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยได้ศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีวีชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย รวมถึงแนวทางในการพัฒนา “พะเยาทีวี” ในอนาคต จึงได้จัดเวทีวิชาการ พะเยาทีวี : สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน”ขึ้น  ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ และปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กำหนดการ

เวทีวิชาการ”พะเยาทีวี : สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน”

(ในโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน “พะเยาทีวี” สนับสนุนโดย กทปส./กสทช.)

วันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ และปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

…………..

 

08.30 น.           ลงทะเบียน (รับเอกสารและชมนิทรรศการ)

09.00 น.           “ถวายชัย…”ไหว้พระ และกล่าวคำถวายความเคารพในเมตตาแห่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ที่มีต่อพะเยาทีวี โดย พระสุนทรกิตติคุณ ผศ.ดร. รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

09.30 น.           “พะเยาทีวี…ยินดีต้อนรับ”  แนะนำเครือข่ายและเปิดงาน (ถ่ายทอดสด)

โดย อาจารย์วัชระ  ศรีคำตัน  นายกสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

09.45 น.           “สรุปบทเรียนและข้อค้นพบพะเยาทีวี”  นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ

โดย นายชัยวัฒน์  จันธิมา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

10.15 น.           พัก รับประทานอาหารว่าง

10.30 น.           “ห้องเรียนทีวีชุมชน”แบ่งกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (ถ่ายทอดสด)

  1. ห้องกองบรรณาธิการร่วมสำหรับผู้สนใจการสร้างเนื้อหารายการและข่าว

นำแลกเปลี่ยนโดย  นายนพพร ทาทาน และ นายชัยวัฒน์  จันธิมา

  1. ห้องสตูดิโอและเทคนิค สำหรับผู้สนใจด้านเทคนิค เครื่องมือการผลิต การถ่ายทอดสด

นำแลกเปลี่ยนโดย  นายอภิชาติ พรหมเทศ  และ นายยุทธภูมิ  นามวงศ์

  1. ห้องเครือข่ายและระดมทุนสำหรับผู้สนใจด้านองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ และ อาจารย์บรรจง  วงศ์ราษฎร์

12.00 น.           พักรับประทานอาหาร (บรรเลงเพลงกล่อม วงฮักเมืองจุนและท่าฟ้าใต้)

13.00 น.           นำเสนอตามกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม (ถ่ายทอดสด)

13.30น.           เสวนาวิชาการ “พะเยาทีวี…ก้าวร่วมกันอย่างไรถึงจะยั่งยืน”(ถ่ายทอดสด)

  • ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อชุมชน
  • คุณอรศรี ศรีระษา ผู้อำนวยการส่วน สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช.
  • นายชาญณรงค์ วงศ์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • อาจารย์สมภพ จันทรากา ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน จังหวัดเชียงราย
  • พระครูศรีวรพินิจ ผศ.ดร. ผู้ก่อตั้งสถาบันปวงผญาพยาว

ดำเนินรายการโดย นางสาวโสภา  วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลสบบง

14.45 น.           พัก รับประทานอาหารว่าง

15.00 น.           ปัจฉิมกถา “พะเยาทีวี…จะร่วมพัฒนาจังหวัดพะเยาได้อย่างไร?”(ถ่ายทอดสด)

โดย นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

15.30น.           เปิดป้าย “ปวงสตูดิโอ” และกองทุน “พะเยาทีวี”

โดย นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธาน

และร่วมถ่ายรูปกับผู้ร่วมงาน

15.45 น.           “พะเยาทีวี…ขอบคุณจากใจ”กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและเครือข่าย

โดย อาจารย์วัชระ  ศรีคำตัน นายกสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

15.50 น.           “ฉลองมิตรภาพ…พะเยาทีวี”คร่าวจ้อยซอ และรำวงพื้นเมือง

โดย อาจารย์อภิชาติ  กันยะมี  และวงฮักเมืองจุน/ท่าฟ้าใต้

16.30 น.           ปิดเวที

                  หมายเหตุ       *เวลาอาจมีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม