กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 อ.ดอกคำใต้

1718

13 มีนาคม 2562 ชาวตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลหนองหล่ม โดยจุดเริ่มต้น ณ ที่ป่าชุมชนดงสาธารณะที่เรียกกันว่า “ดงหอหนองหล่ม”..

โดยวิสัยทัศน์ของพ่อเมืองดอกคำใต้ ท่านเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ที่ว่า “HUG ดอกคำใต้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยวของชาวอำเภอดอกคำใต้ H หมายถึง Health สุขภาพที่ดีของประชาชน U หมายถึง Unity ความเป็นเอกภาพ การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว และการทำงานแบบบูรณาการ และ G หมายถึง Green ความสวยงาม ความสะอาด และความปลอดภัยนั่นเอง.. วันนี้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมกันที่นี่ เพื่อโปรโมทจุดท่องเที่ยวของชุมชนหนองหล่ม ณ ดงหอหนองหล่มแห่งนี้…

กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 มีนักปั่นจากทั่วประเทศ และพี่น้องชุมชนหนองหล่มได้มาร่วมกัน นับ 200 คน เสริมด้วยกิจกรรมปั่นเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และปั่นเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก หมู่ที่ 2 รวมไปถึงจุดท่องเที่ยววัดศรีล้อม ไหว้สาครูบาคำหนึ่งในวัดท่องเที่ยวของชุมชนหนองหล่ม เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย…