ข่วงบ้านลานเมือง : สล่าหนานบุญธรรม วัชระเทพ พิกุลทอง

569

พะเยาทีวี ทีวีชุมชนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น เปิดใจ “สล่าหนานบุญธรรม” วัชระเทพ พิกุลทอง ศิลปินพื้นบ้าน บ้านฝั่งหมิน ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นอกจากจะมีความรู้และทักษะด้านการซอพื้นเมืองทำนองล่องน่าน เป็นลูกศิษย์พ่อคำผาย แล้วยังเป็นสล่าปั้นพระพุทธรูป วาดภาพ