รัฐมนตรี พม. แอ่วเชียงคำ เปิดงาน “ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์”

29 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น. ที่ลานที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์” ภายใต้แนวคิด “กิ๋นข้าวแลงแยงผลงานละอ่อนเจียงคำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนโดยเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของทุกกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงคำสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลา 3 เดือนโดยมีผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมจากทุกกิจกรรม จำนวน 200 คน

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนมีปัญหาหลายด้านทั้งความประพฤติและค่านิยมที่ผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นอันตรายต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงคำ ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดทำประชาคมเด็กและเยาวชน เพื่อระดมความคิด รวบรวมข้อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม และวางแผนการดำเนินงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยจัดเป็นโครงการสืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ได้เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เลือกใช้สื่อจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
“ ผมขอชื่นชมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ สร้างความเข็มแข็งในชุมชน และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริม สนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้สภาเด็กและเยาวชนทุกคน มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

จากการที่ พลเอก อนันตพรพร้อมคณะอยู่ชมการละเล่น การแสดงของเด็กๆเยาวชนตั้งแต่เย็นจนงานเลิกคือ เวลา 21.00 น. สร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและเยาวชนอย่างยิ่ง จนชาวเชียงคำชื่นชมและอยากให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯตลอดไป

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยาทีวี )