ครูเอ๊ด อังกะลุง นายพัฒนา สุขเกษม อดีตข้าราชการครู นำดนตรีอังกะลุงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

599

วันนี้..พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ มาร่วมพิธีทำบุญมุทิตาสักการะ พระสุนทรกิตติคุณ วาระอายุครบ 65ปี ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา วันเสาร์ที่ 5 มกราคม.2562 ประธานในพิธี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พุทธศาสนิกชน จากชุมชนเทศบาลในเมือง ชุมชนจากหมู่บ้าน-ตำบล และอำเภอต่าง ๆ ได้นำอาหารการกิน ขนมนมเนย น้ำดื่ม มาจัดบู๊ทบริการอาหารเป็นโรงทาน แก่ผู้มาร่วมงาน และด้านหน้าพระวิหารก็มีวงดนตรีอังกะลุงของกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวนหนึค่งมาร่วมบรรเลงเพลงให้ฟังด้วย

…นำโดย ครูเอ๊ด พัฒนา สุขเกษม อดีตข้าราชการครู ในช่วงปี 2511 จนถึงปี 2551 ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้นำภูมิปัญญา ความรู้ด้านการดนตรีอังกะลุง ในสมัยเป็นครูสอนนักเรียน นำภูมิปัญญาความรู้ดังกล่าว นะมาประยุกต์สอนให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนในเมืองและชุมชนในชนบท ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ ไปทั่วประเทศ โดยการรับเป็นวิทยากรสอนดนตรีอังกะลุง และผู้สูงอายุ และบุคคลที่สนใจทั่วไป.. ครูเอ๊ด พีัฒนา สุขเกษม ปัจจุบันอายุ 70 ปี เป็นบุคคลต้นแบบที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการดนตรีพื้นบ้าน ได้รับรางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ล่าสุด ปี 2561 เป็นต้นแบบระดับประเทศ…

วันนี้เฮาขอพาท่านไปรู้จักกับคุคคลต้นแบบท่านนี้…กันดีกว่า. เสียงดนตรีอังกะลุง ดังกึกก้อง ไพเราะไปทั่วบริเวณวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นที่สนใจแก่ผู้มาร่วมงาน คนทั่วไปจะรู้จัก ครูเอ๊ด อังกะลุงไปทั่วจังหวัด และรู้ว่าครูเอ๊ดคนนี้ ได้นำเสียงดนตรีไปหื้อกลุ่มผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันเล่นดนตรี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยในจังหวัดพะเยา….