ความก้าวหน้ามั่นคงของชุมชนต้นแบบ..บ.ม่อนแก้ว ชุมชนลดโลกร้อนด้วยมือเรา

659

ความก้าวหน้ามั่นคงของชุมชนต้นแบบ..ชุมชนลดโลกร้อนด้วยมือเรา ชุมชนต้นแบบบ้านสวยเมืองสุข และหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ บ้านม่อนแก้ว ม.9 ต.บ้านสาง อ.เมือ

งพะเยา จ.พะเยา