ความเป็นมาของพี่น้องชาวม้งตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

689

ตำบลผาช้างน้อย    อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปงจังหวัดพะเยาห่างจากที่ว่าการอำเภอปง ประมาณ   37 กิโลเมตร  อำเภอปงอยู่ห่างจากพะเยา 70 ก.ม  จังหวัดพะเยาห่างจากลำปาง 130 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ   215,312.50  ไร่   หรือ  ประมาณ  344.50  ตารางกิโลเมตร

ชนเผ่าม้งนั้นเริ่มแรก  ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศโมงโกเรีย  เมื่อปี พ.ศ.  2197   หรือ  350  ปีที่ผ่านมา   ชนเผ่าม้งได้อพยพจากประเทศโมงโกเรียเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศจีน  โดยเข้ามากระจัดกระจายในหลาย ๆ มณฑลของประเทศจีน  แต่เนื่องจากในประเทศจีนสมัยนั้น  มีการแบ่งก๊กเหล่าต่าง ๆ มากมาย  เพราะประเทศจีนมีประชากรมาก  ราชวงศ์ต่าง ๆ ของประเทศจีนสมัยนั้น  ก็มีการแย่งชิงอำนาจราชบัลลังค์  การรบรา  ฆ่าฟันกันไม่หยุดหย่อน  ทำให้ผู้คนล้มตาย  อดอยากแร้นแค้น  ซึ่งชนเผ่าม้งนั้นเป็นกลุ่มที่รักความสงบและความเป็นอิสระ  ฉะนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2252  นายปร่าว่าง  แซ่โซ้ง   และนายจั๊วโล่ง  แซ่โซ้ง  พร้อมด้วยพี่น้องร่วมตระกูลและพี่น้องตระกูลอื่น ๆ  พากันอพยพจากประเทศจีนข้ามแม่น้ำแดงมาผ่านประเทศลาว  แขวงอุดมชัย  แขวงหลวงน้ำทา   ข้ามแม่น้ำโขงผ่านมาแขวงชัยบุรี   เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่ภูแว  จังหวัดน่าน   เพื่อหนีภัยสงครามและความอดอยากแร้นแค้นในประเทศจีน

จากนั้นมาพี่น้องม้งในประเทศจีนก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อง ๆ  ต่อมาจึงโยกย้ายที่อยู่จากภูแว  มาอยู่ที่ “สวนยาหลวง”   แต่เมื่อคนเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ  ที่ทำมาหากินก็ร่อยหลอลง  ต่อมานายปร่าว่าง  และนายจั๊วโล่ง   จึงได้ย้ายจากสวนยาหลวง  มาบุกเบิกที่อยู่ใหม่   คือ  บ้านสานก๋วย   เป็นหมู่บ้านแรกของพี่น้องม้งในตำบลผาช้างน้อยนี้

ต่อจากนั้นก็มีนายปั้งตั๋ว  แซ่โซ้ง  พาพี่น้องร่วมตระกูลและพี่น้องตระกูลอื่น ๆ  มาบุกเบิกหมู่บ้านภูลังกาเป็นหมู่บ้านที่  2   โดยมีนายท้าวป่า  แซ่ท้าว   และนายจื้อเจ่อ  แซ่ท้าว    มาบุกเบิกบ้านผามองเป็นบ้านที่  3  หมู่บ้านทั้งหมดนี้อยู่รอบ ๆ ดอยภูลังกา  พี่น้องม้งอาศัยอยู่หลายชั่วคน

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2511  ในขณะนั้นสถานการณ์ของโลกและประเทศไทย  มีความขัดแย้งกันระหว่างลัทธิมาร์ซ  กับลัทธิเสรีนิยม   หมู่บ้านเหล่านี้จึงได้แตกระส่ำระสาย   จนถึงปี  พ.ศ.  2518   ได้มารวมตัวอยู่บ้านปางค่าเหนือและบ้านสิบสองพัฒนา    ต่อมาในปี  พ.ศ.  2521   ได้รับจัดตั้งเป็นหมู่บ้านปางค่าเหนือและบ้านสิบสองพัฒนา