คำประกาศพะเยาทีวี ทีวีชุมชน

1061

คำประกาศ “พะเยาทีวี” ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สถาบันปวงผญาพยาว จึงร่วมมือกับสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และไทยพีบีเอส เริ่มศึกษาและทดลองทำทีวีในจินตภาพของชุมชนขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ มาโดยลำดับ ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ผลิต ผู้ชม ผู้กำกับดูแล และผู้ให้การสนับสนุน มีการฝึกอบรมนักข่าวพลเมือง การฝึกทักษะการผลิตรายการต้นแบบ การประชุมเสวนา การสร้างความรู้ความเข้าใจ การตั้งคณะกรรมการก่อตั้ง การสร้างเครือข่าย และการผลักดันเชิงนโยบาย ผลของการขับเคลื่อน เราค้นพบความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่ต้องการดู ต้องการชมทีวีชุมชน และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุน สนับสนุนเนื้อหา พร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ในวาระแห่งการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลของประเทศ อันจะสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในทุกระดับ การเชื่อมต่อโครงข่ายความรู้และเครือข่ายการสื่อสาร โดยอาศัยเครื่องมือ “ทีวี” จึงเป็นแนวทางสำคัญที่เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ชุมชน สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ในอนาคต และ…เพื่อให้ “ทีวี” อยู่ในมือของประชาชนทุกคน พะเยาทีวี และเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมแล้วที่จะสร้าง “ต้นแบบทีวีชุมชน” ตามเจตนารมณ์แห่งกฏหมายจัดสรรคลื่นความถี่ฯวิทยุและโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ต้องเป็นของชุมชน