ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนสร้างสุข จังหวัดพะเยา “ละอ่อนกล้าดี”ณ ชุมชนคุณธรรมวัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษา ๑๒ แห่ง จำนวน ๑๔๔ คน เข้ารับการอบรม
…โดยได้รับความกรุณาจาก นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด และได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรปิดการอบรม
…ในการนี้ได้รับการสนับสนุนพระธรรมวิทยากร,วิทยากรอาสา จากเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน เด็กๆ เยาวชน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ข้อคิด แนวทางพัฒนาตนเองและสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีวิต จิตอาสา และยังถือเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔) “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”