งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง

954

งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง วันที่ 7-13 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปง