จากพะเยาถึงเจ้าพระยา : พระครูโสภณปริยัติสุธี

602

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา นำเสนอมุมมองการพัฒนาเมืองพะเยา มีความน่าสนใจและข้อท้าทายหลายประเด็น ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับประเทศ ที่สำคัญคือ ต้องลงมือทำตอนนี้เพื่อให้เกิดผลในอนาคต ติดตามได้ใน จากพะเยาถึงเจ้าพระยา