ชมรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับของโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมนำโดยท่านอาจารย์แอ๊ด ชาวน่าน

1243

ชมรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับของโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมนำโดยท่านอาจารย์แอ๊ด ชาวน่านและนักเรียนได้จัดตั้งชมรมขึ้นมาหรือเรียกสั้นๆว่า “ชมรมกระปุ๊กลุก”ได้มีการฝึกฝนเด็กในการเล่นเครื่องบินบังคับ ควบคู่ไปกับการสอนวิทยาศาสตร์และยังมีกิจกรรมของการถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน การถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งการฝึกสอนการตัดต่อวีดีโอ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน บังเกิดผลงานได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันอากาศยานบังคับที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จะรับรางวัลทั้งหมดรวม 6 รางวัลนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สำหรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แอ๊ดชาวน่านก็คือการสร้างโมเดลรูปแบบแห่งการเรียนรู้ในการสอนเด็กคือใช้โมเดล “p l a n e Learning process” หมายถึง Play คือการเล่นเมื่อเล่นแล้วก็จะเกิดตัว L ขึ้นมานั้นก็คือการเรียนรู้ Learning เมื่อเรียนรู้แล้วก็จะเกิดตัว A ขึ้นมาก็คือ Apply คือการนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้และสุดท้ายเด็กก็จะเกิดตัว N คือ Narative คือการนำเอาความรู้ไปเผยแพร่ต่อสังคมหรือการนำไปประกอบการเรียนการสอนและสุดท้ายก็จะเกิดตัวดีขึ้นมาซึ่งมีก็คือ Exploration หมายถึง การเลือกจะนำเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปซึ่งก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ตึกที่ติดตัวเด็กไปได้นานที่สุด ดังนั้น ..ท่านสามารถติดตามผลงานของท่านอาจารย์สามารถและนักเรียนชมรมกระปุ๊กลู๊ก ได้ที่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา..