หน้าแรกมดข่าว#พะเยาทีวีชาวสวนลำไยพะเยาแย่หนัก ต้นทุนสูงราคาตกต่ำ

ชาวสวนลำไยพะเยาแย่หนัก ต้นทุนสูงราคาตกต่ำ

CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

-

ต้นทุนที่สูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง คือ สิ่งที่เกษตรกรต้องเผชิญ ชาวสวนลำไยพะเยา บอกเรื่องนี้กับเราอย่างไรเกี่ยวกับกลไกทางการตลาดด้านผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ติดตามรายงานจากนิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา …บรรณาธิการร่วม โดย มดข่าวพะเยาทีวี

Must Read

100 ปี คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม : จากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต

File64602ดาวน์โหลด งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในพะเยา ผ่านการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ งานวิจัยค้นพบว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวจีนพะเยาเคลื่อนไหวและต่อรองอยู่ภายใต้กรอบผลกระทบทางการเมือง และการสร้างรัฐ-ชาติของทั้งไทยและจีน ตลอดจนกระแสโลก กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้น เหตุผลที่ชาวจีนต้องเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชวงศ์ชิงกับฝ่ายปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยและต่อมาในนามฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการรุกรานจากญี่ปุ่น และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจที่เกิดความแห้งแล้ง อดอยาก เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็เผชิญกับช่วงเวลาของการสร้างรัฐ-ชาติและชาตินิยม อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสโลกหมุนไปในทางทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนพะเยาก็ค่อยๆกลับมากุมฐานะนำได้อีก ในระยะหลัง ในชั้นลูกหลานจึงมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมาอย่างซับซ้อน ข้อมูลจากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต...