ชุมชนบ้านทุ่งบานเย็น..วัดนันตาราม

2492

ชุมชนบ้านทุ่งบานเย็น..วัดนันตาราม ชุมชนชาวปะโอ พม่า ไทยใหญ่ เป็นชุมชนท่องเที่ยว ในกลางเมืองเชียงคำ ที่เป็นไฮไลท์ ก็คือ “วัดนีันตาราม” วัดที่มีการก่อสร้างโดยศิลปไทยใหญ่ ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันทางวัดได้ร่วมมือกันบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีการบ่มเพาะมัคคุเทศก์น้อย ให้เด็กและเยาวชนมาช่วยหันส่งเสิรมการท่องเที่ยว..ติดต่อท่องเที่ยว ได้ที่ นายบุญช่วย หอเมฆเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน โทร.081-7464684