ซอล้านนา เรื่อง ตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 2 (ซอล่องน่าน)
ศิลปินขับซอล่องน่าน : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ – ลาวรรณ ธรรมรักษา
ประพันธ์บทซอ : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ
ศิลปินนักดนตรีล้านนา : สะล้อ – หนึ่ง พันธกานต์ / ปิน – สมศักดิ์
Sound Engineer : เบริ์ด วิศรุต / ห้องบันทึกเสียง I am CNX เชียงใหม่
เก่ง วัชรินทร์ (หัวหน้าโครงการ , ศิลปินนักดนตรีล้านนา และ Executive Producer – Creative Organizer ) สร้างสรรค์การผลิต
โครงการ การขับขาน การขับซอ และดนตรีพื้นบ้านล้านนา นวัตกรรมสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์สังคม 2
และ กิจกรรม สืบสานศิลป์ ฝากไว้ในแผ่นดินล้านนา /โดยการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์