ดีต่อใจผู้ใหญ่มอบโล่เยาวชนและองค์กรทำงานดีเด่น

1899

บ้านพักเด็กฯ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีและองค์กรสนับสนุนเยาวชนดีเด่น จ.พะเยา สร้างกำลังใจให้กับเยาวชนของชาติ

วันนี้ (13 กันยายน 2561) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผวจ.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 พร้อมกับมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัด และผู้ที่องค์กร สถาบันส่งเข้าร่วมคัดเลือก ณ หองประชุมใหญ่วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

นางสาวกมลวรรณ  กำแหง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา เปิดเผยว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจร่วมมือกันพัฒนาเยาวชน โดยให้การสนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัด มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่องค์กร หน่วยงานเสนอเพื่อเข้ารับรางวัลฯ และมีมี การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย ตลอดจน การแสดงจากกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา 

นายนารินทร์  ใจบุญ เยาวชนดีเด่น สาขา เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ กล่าวว่า ตนเองชอบการช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่เด็ก เวลาหมู่บ้าน โรงเรียนมีงานตนจะอาสาทำงานด้วยเสมอ เพราะทำแล้วมีความสุข เลยติดเป็นนิสัยมาจนโต ทำทุกๆอย่างที่เห็นว่าพอทำได้ การที่ตนเองไก้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการทำให้ดียิ่งๆขึ้นไป

สำหรับจังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับโล่เกียรติคุณจำนวนประเภทเด็กและเยาวชน 5 ราย ประเภทบุคคลที่ทำประโยชน์ให้เด็กและเยาวชน จำนวน 2 ราย ประเภทองค์กรที่ทำประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนจำนวน 1 ราย และผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร 14 ราย