ที่นี่..มีเรื่องราวของหมู่บ้านในหุบเขา “หมู่บ้านสันติสุข” ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

3175

ที่นี่..มีเรื่องราวของหมู่บ้านในหุบเขา “หมู่บ้านสันติสุข” ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ตั้งอยู่กลางหุบเขาดอยผาจิที่ยังคงความงดงามตามแบบธรรมชาติ ที่รายล้อมด้วยภูเขา ลำห้วยน้อยใหญ่ ตั้งตระหง่านเหนือระดับน้ำทะเล 1,458 เมตร เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยา มีภูเขาบริวาร คือ ดอยผาช้างและดอยผาจิก หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตด้วยสามสายโลหิตใหญ่อันได้แก่ ลำน้ำสาว น้ำพี่ และน้ำสมุน ทุกฤดูหนาวทะเลหมอกจะฉาบไล้ทิวยอดไม้สูงลิ่ว เมื่อมองจากยอดดอยผาจิก็จะแทบลืมความวุ่นวายภายนอก และท่านจะดิ่มด่ำสวรรค์บนดินแดนสันติสุขแห่งนี้ ไม่มีวันลืม…

หุบเขาแห่งมิตรสหายหมู่บ้านสันติสุข ซึ่งเดิมมีชื่อว่า หมู่บ้านผาจิ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้ดอยผาจิ อยู่ในเขตการปกครองของตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2511 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ได้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญ คือ การเข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ ต่อสู้กับรัฐบาลเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านขุนกำลัง-บ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่าดอยผาช้างตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่ง เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยม สภาพป่าต้นน้ำถูกบุกรุกแผ้วถางขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำและจะเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายประการเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บริเวณป่าดอยผาช้าง

และได้ มีพระราชดำริให้ตั้ง “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง” ณ บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา ให้ฟื้นฟูระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ และตั้งธนาคารข้าวให้เหมือนธนาคารการเงิน มีเป้าหมายให้เป็นสถานที่เรียนรู้และรับจ้างเป็นแรงงานของชุมชนฝึกทำการเกษตรแผนใหม่ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ

แนวทางดังกล่าวนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ทางการเกษตรอย่างถูกวิธี ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปัญหายาเสพติดจะหมดไป เกิดความมั่นคงต่อชาติบ้านเมือง ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

ดังนั้น…หมู่บ้านแห่งนี้จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งในเชิงของความสวยงาม และการได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่เยาวชน คนรุ่นหลังควรจะได้เรียนรู้ต่อไป…