จากงานวิจัยภูมิปัญญาเชิงอัตลักษณ์ของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 20 พื้นที่ใน 8 จังหวัด โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10