ธกส เดินหน้าสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเชื่อมโยงกลุ่มผู้ซื้อแก้ราคาข้าวตกต่ำ

2336

ธนาคารเพื่อการเกษตรเชียงคำ เดินหน้าสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพร้อมทำสัญญาเชื่อมโยงกลุ่มผู้ซื้อ เพื่อลดรอบการทำนาหลังเจอราคาข้าวตกต่ำ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิด โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและให้บริการจัดทำสัญญาให้แก่เกษตรกร โดยมี นางนัทจรีย์ เหลี่ยมวัฒนา ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อสื่อสารนโยบายและพันธกิจของธนาคาร อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และให้บริการจัดทำสัญญาให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งมีเกษตรกร 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียง,ตำบลทุ่งผาสุก ,ตำบลแม่ลาว ,ตำบลฝายกวาง จำนวน 200 คน มาเข้าร่วมการรับฟัง

นางณิศชากร พิมยศ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา โดยประสานกับหน่วยราชการ ภาคเอกชนและ ธกส ขับเคลื่อนมาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าว เพื่อลดปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำและหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาแทน ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นที่ต้องการของตลาด โดยดำเนินการเชื่อมโยงแหล่งรับชื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตการเกษตรอื่นๆร่วมกับกระทรวงพานิชย์และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ อันเป็นการสร้างสมดุลภาพของอุปสงค์และอุปทาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยาทีวี )