ธรรมจากถ้ำ : ข้อความธรรมเมตตาจากครูบาศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ ลูกหา ทั้งหลาย พ่อออก แม่ออก ทั้งหลาย ได้รับรู้เหมือนกันทุกๆคน

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม อยู่ดีมีสุข สุขกายสบายใจ ทุกวันเวลา ตามสภาวะ ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เป็นที่สุขใจยิ่ง ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอันใด ไม่คิดอะไรทำใจเป็นกลางตามธรรมะ ได้ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน มีสติอยู่ทุกเมื่อ ขณะ ยืน นั่ง นอน ทำอะไรก็มีสติอยู่ตลอด เอาสติพิจารณาดู รูป นาม สังขาร ไม่เที่ยงแท้ เพื่อความหลุดพ้นให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ได้เห็นถึง ขณิกมรณะ เห็นถึงขณิก นิพพาน ดับซึ่ง โลภะ โทสะ โมหะ ให้หายจากใจ สบายกาย สบายใจ เบากายเบาใจ เป็นที่สุด แล รู้ถึง สภาวะธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันว่า รูปนามสังขารไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ทั้งสิ้น ไม่เป็นดังใจที่เราคิด กินข้าวอยู่ก็เพื่อรอวันตายเท่านั้น ให้ตั้งสติพิจารณาให้รู้ รู้เหตุแห่งทุกข์ ก็ดับทุกข์ได้ ดังนี้แล หากรู้รูปธาตุ นามธาตุ ปรมัตถสัจจะธรรม ก็จะพ้นทุกข์ดังนี้

อันว่าวันเดือนปี พาพ้นไปไวมากยิ่งกว่าสายน้ำโขง ไม่หวนกลับคืน อันว่าอายุเราทั้งหลายก็หมดไปทุกคืนวัน แก่ขึ้นทุกวันไม่มีทางกลับมาหนุ่นได้เหมือนเดิม ไกล้ความเจ็บ ความแก่ ความตายมาทุกวันแล้ว ไม่นานเท่าไหร่เร่ทั้งหลายก็จะต้องพลัดพลากจากกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่นายโต ก็ต้องตายเหมือนกัน

วันเวลาข้ามล่วงพ้นไปไวกว่าน้ำซึมไหล วันเวลามีคุณค่า ให้พากันรีบทำความดี มีกุศลไว้ให้มากๆ ทาน ศีล ภาวนา สมฐานะวิปัสสนา ให้เห็นถึงใน รูปนามสังขาร อายตนะธาตุ ปฏิจสมุปบาท ให้เห็นถึง อริยสัจสี่ ให้พากันปฏิบัติให้ถึงซึ่งนิพพาน สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์ทั้งนั้น ตั้งแต่ วันเกิด จนถึงวันตาย เป็นทุกข์ทั้งสิ้น คนดีมีปัญญาหาทางพ้นทุกข์แล คนไม่รู้เหมือนตาบอด หาทุกข์ใส่ตัว ไม่กลัว หากไม่พิจารณาการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เกิดมาเสียปล่าว อย่าประมาทหลงลืมตัว ให้มีใจเคารพนับถือใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ดูแลท่าน เลี้ยงดูท่าน ตอบแทนพระคุณท่าน เป็นบารมีอันยิ่งใหญ่ ให้เราเจริญรุ่งเรือง

เกิดเป็นคนอย่าหาเรื่องความทุกข์ใส่ตัว พากันกลัวบาปอกุศล ให้พาทำแต่สิ่งที่ดีมีกุศล ทุกวันคืน อย่าหลงลืมในศีลธรรม จะได้พบทางสุขสบาย หากศีลมีศีลก็จะไม่มีทุกข์ ดังนี้แล หากปฏิบัติตามธรรมะก็จะพบแต่แสงสว่าง อย่าหาบของหนัก อย่าเกียดชังตัวเอง อย่าเลี้ยงงูเห่าใว้ในใจ ให้พากันเว้นจากบาปอกุศล ให้พากันสร้างบุญกุศลทึกวันเวลา ให้พากันรักษากายใจวาจาให้ขาวใสสว่างอยู่ทุกเมื่อ อย่าให้มี โลภะ โทสะ โมหะ ตัญหามานะฑิฐิอวิชา อยู่ในใจ จะได้ถึงสุขพ้นทุกข์เอยอันว่าคุณค่าของคนอยู่การทำความดี พระคุณของเทวดามีใจเมตตา พระคุณของศาสนามีที่พระนิพพานดังนี้แล

อันว่าวันตายของเราใกล้มาทุกวันแล้วควรที่จะรีบสร้างคุณงามความดีไว้เยอะๆหากมีใจเมตตาสัพพะสัตว์ทั้งหลายก็รักดูแลเรา จะได้สร้างบารมี เอาทานไว้หน้า เอาศีลไว้ในใจ เอาภาวนา เป็นบันไดสู่นิพพาน หากโลภมาก ก็ไกลพระนิพพาน หากไม่มีโลภ โกรธ หลง ก็อยู่เย็นเป็นสุข ทานะดีใจที่ใจ ศีลใสมีที่สติ สมาธิมั่น ต้องตัดตัญหา หากสงสารตัวเองอย่าหาทุกข์ใส่ตัว ให้ภาวนาเป็นตั้ง อย่าหลงลืมขาดสติ จะได้ถึงซึ่งนิพพานดังนี้แล

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความเกรงใจ อธิฐานให้ลูกศิษย์ทั้งหลาย ที่มีน้ำใจดี มีศรัทธาแรงกล้า ส่งอาหารน้ำดื่มทุกสิ่งทุกอย่าง มาถวาย สร้างบารมี ขออธิฐาน ให้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ สุขทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ถึงซึ่งพระนิพานด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

อันว่าธรรมะนี้จะนำสัพพะสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์หาดมีคุณพระพุทธไว้ในใจ ก็ห่างไกลจากทุกข์ทั้งปวงขอเมตตาเท่านี้ก่อนจากพระครูบาพ่อบุญชุ่ม

ธรรมะจากถ้ำ 29/11/2020ปีธรรม 2564 (ปีไทยใหญ่)(พ.ศ.2563 ไทย)เดือนก่ำเมือง ขึ้น 15 ค่ำ ที่ถ้ำเมืองแก็ส

ครูบาศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร แปลเรียบเรียงโดยพระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ

- Advertisment -