บทเรียนจากโครงการออกแบบสื่อชุมชนบนมือถือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

1381

“โครงการออกแบบสื่อชุมชนบนมือถือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0″….. ดำเนินการโดยพะเยาทีวี สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ “การนำมือถือที่เป็นตัวผ่านเทคโนโลยีบอกล่าเรื่องราวชุมชน” และขณะเดียวกันสร้างอธิปไตยที่เกิดขึ้นกับชุมชนให้ชุมชนเลือกสื่อที่ตนเองอยากได้

 

หมายเหตุ : ดำเนินการสกัดข้อมูลโดย นางสาวจิตติ วิสัยพรม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์