ฝากรักให้ห่มฝัน : ดนตรีกวีวรรณย้อนยุคสมัย โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล

28

Portry & Music บทเพลงกวี :ฝ า ก รั ก ใ ห้ ห่ ม ฝั น

อ่านบทกวี: พิบูลศักดิ์ ละครพล ดนตรีประกอบ

ขับร้อง : Mo Nisanart นิศานารถ เจริญนิตย์