ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่องการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1873

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่องการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ

ด้วยเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาในระบบเรียนประจำในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพะเยา เพื่อให้การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่จะรับจำนวนทั้งสิ้น 173 คน แบ่งเป็นหลักสูตรคือ 1 หลักสูตรสองภาษา English Program 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน 2.หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน จำนวน 35 คน และหลักสูตรปกติ 3 ห้องเรียนจำนวน 108 คน…