ปวงสตูดิโอ : พะเยาทีวีสืบสานงานหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พะเยาทีวี ทีวีชุมชนนั้นตั้งอยู่ในวัดศรีโคมคำแห่งนี้หลายปีแล้ว โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสขณะนั้น เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สถานที่ โดยตอนนั้นคุณชัยวัฒน์ จันธิมา ตลอดถึงลูกศิษย์ลูกหา ได้มากราบถวายรายงานว่า อยากจะตั้งทีวีชุมชนขึ้น แต่ก็หาที่สถานที่ที่เหมาะสมไม่ได้ ก็เลยมากราบเรียนหลวงปู่ และพอดีมีอาคารสถานที่แห่งนี้ เมื่อก่อนเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา แต่ว่าได้ย้ายสถานที่ใหม่ ไปอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่นี่ก็เลยเป็นที่ว่างเปล่า  จึงอนุญาตให้ใช้อาคารธรรมราชานุวัตร เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องใหญ่  ซึ่งพะเยาทีวีจะต้องใช้พื้นที่กว้างขวางในการถ่ายทอด การจัดนิทรรศการ และการประชุมเสวนาต่าง ๆ พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกว่ามันว่างอยู่ตรงนั้น สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ก็อนุญาต เหตุนี้พะเยาทีวี จึงได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้

ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านได้นึกถึงความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พะเยาทีวี เป็นจุดศูนย์รวมในการทำงานถ่ายทอดเรื่องราวอะไรต่างๆ และทุกวันนี้ก็มีการออกอากาศทางทีวีสดมาโดยตลอด ก็ทำให้ทุกท่านเหล่านั้นได้รู้จักรู้จักพะเยาทีวี รู้จักวัดศรีโคมคำ ด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ มีเมตตาธรรมในการอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ที่มาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างนี้

พระเดชพระคุณหลวงปู่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของชาวพะเยา   ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า ตำนานก็ดี ประวัติศาสตร์อะไรก็ดี ถ้าไม่ได้หลวงปู่ท่าน หรือหากไม่ได้บันทึกไว้  คิดว่าก็จะสูญหาย เพราะท่านเป็นคนที่ชอบเขียน ชอบอ่าน ชอบจำและบันทึก แล้วก็จะพิมพ์เป็นรูปเล่ม หลายเรื่องพะเยาทีวี โดยสถาบันปวงผญาพยาวก็ได้รวบรวมผลงานการเขียนของหลวงปู่ และนำเอามาจัดนิทรรศการอยู่ต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นมีพระคุณต่อพวกเราทั้งหลาย   

เพื่อให้พะเยาทีวี เป็นจุดศูนย์รวมในการทำงานถ่ายทอดเรื่องราวอะไรต่างๆ และทุกวันนี้ก็มีการออกอากาศทางทีวีสดมาโดยตลอด ก็ทำให้ทุกท่านเหล่านั้นได้รู้จักรู้จักพะเยาทีวี รู้จักวัดศรีโคมคำ ด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ มีเมตตาธรรมในการอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ที่มาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างนี้

พะเยาทีวีถือว่าเป็นทีวีของประชาชนทั่วไป ที่เปิดให้ ชาวพะเยาทุกคนมีส่วนร่วม จะได้ช่วยกันนั้นก็ขอฝากชีวิตไว้กับท่านทั้งหลายว่า เราท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันดำเนินการต่อไป อตมาภาพ ผู้รักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม พะเยาทีวีของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินทปญฺโญ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ กล่าวไว้ในงานเวทีวิชาการ#พะเยาทีวี วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ