ผู้ว่าฯฮีโร่แต่งตั้งคณะทำงานสนามบินพะเยาชุดใหม่พร้อมเตรียมรับรถไฟและด่านบ้านฮวก

3366

ผู้ว่าฮีโร่ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสนามบินพะเยาและเตรียมแผนงานรองรับรถไฟ/ด่านชายแดนบ้านฮวก

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ด้วย ครม. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบการดำเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยาครอบคลุมทุกด้าน จังหวัดพะเยาจึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 2250/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ขึ้นใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.จ.พะเยา) มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเข้าประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 31 ก.ค.61 เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)เสนอ และตามความเห็นของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานด้านความพร้อมและด้านพิธีการต่างๆ กับ สปป.ลาว

โดยที่ประชุมได้พิจารณาโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน จากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย – เชียงราย –เชียงของ เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อ31 ก.ค.61 เช่นกัน โดยทางรถไฟรางคู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมี 5 สถานี ได้แก่ สถานีมหาวิทยาลัยพะเยา สถานีบ้านโทกกวาก สถานีพะเยา สถานีดงเจน และสถานีบ้านร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก และการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จะทำให้จังหวัดพะเยามีศักยภาพเป็นจุดศูนย์กลางของโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ที่จะเชื่อมโยงโดยทางรถไฟไปยังเชียงของ และการขนส่งทางถนนไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ซึ่งเป็นระยะทางที่สั้น เข้าสู่เมืองสำคัญของ สปป.ลาว จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดพะเยา จึงวางเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาด้านโลจิสติกส์ ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ การประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา การบริการการแพทย์และบริการสุขภาพผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยจะร่วมกับภาคเอกชนเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยต่อยอดจากยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาเดิม ที่มีการลงทุนในการพัฒนาด้านต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายรายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดพะเยาจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 120,000/คน/ปี


ภาพข่าง/เครือข่ายพะเยาทีวี และข้อมูลข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา