ผ้าทอลายขอฯบ้านห้วยลานดอกคำใต้

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

228

นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายรุ่งนที คำเรืองฤทธิ์ อาสาพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้มีความสวยงามและปราณีต ตามพระราชดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน