พงษ์ ข้าวทวี : ผู้นำชุมชนต้นแบบพะเยา

1772

นายพงษ์ ข้าวทวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสันกว๊าน นอกจากจะเป็นผู้นำทางด้านการปกครองหมู่บ้านแล้ว นักปกครองท่านนี้ยังปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ที่ชุมชนบ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จนเป็นจุดเรียนรู้และจุดสนใจของคนทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมครัวเรือนแบบพอเพียงของบุคคลท่านนี้…