พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกําากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม ได้ที่รูปปก

หรือที่นี่ http://www.nbtc.go.th/getattachment/About/history3/ประกาศพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ-พ-ศ-2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf.aspx