พระครูบาเจ้าใต้อ๋อง..เป็นชื่อพระสงฆ์ที่ชาวบ้านตำบลห้วยข้าวก่ำเรียกชื่อท่านและเป็นที่รู้จักกันในตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

2744

พระครูบาเจ้าใต้อ๋อง..เป็นชื่อพระสงฆ์ที่ชาวบ้านตำบลห้วยข้าวก่ำเรียกชื่อท่านและเป็นที่รู้จักกันในตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา…ชื่อทางพระของท่านคือ”พระครูวิทิตธรรมโสภณ “ นอกท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้ว ท่านยังเป็นนักพัฒนา โดยเฉพาะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าไม้” ทำให้วัดดอยกู่ไก่แก้วเป็นศูนย์รวมจิตใจขอชาวบ้าน และยังนำจิตวิญญาณของคนในชุมชนหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อีกด้วย…