พระนักพัฒนาปลุกกระแสอนุรักษ์ตุงโคมช่วยชุมชนมีรายได้

1155

พระชุมพล ชุตินฺธโร (หอมนาน) วัดสันป่าสัก (บ้านทุ่ง) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ผู้ก่อตั้งกลุ่มหัตถกรรมชุมชนสันป่าสัก พร้อมกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่ง ต.ห้วยข้าวก่ำ กำลังสาธิตวิธการทำตุงหรือธง โคมและการทำเทียนหอม สร้างสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 3000 บาทต่อเดือน ตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันก็เปิดสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอนเด็กตั้งแต่ประถมจนถึงวัยชรา ทั้งการฟ้อนเล็บ การตีกลองปู่จาและทักษะการดำรงชีวิตให้เยาวชน