Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

มองเมืองเหนือ ในทุกมุม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ของพี่น้องลุ่มน้ำโขงตอนบน

หนังสือเล่มเล็ก ชื่อ พลวัตเมืองพะเยา : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามหลักพระพุทธศาสนา

-

หนังสือเล่มเล็ก ชื่อ พลวัตเมืองพะเยา : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามหลักพระพุทธศาสนา

กดอ่านและขยายดูหนังสือ ดาวน์โหลดฟรี ได้เลย

กดอ่านและขยายดูหนังสือ ได้เลย (เหมาะกับการอ่านในคอมพิวเตอร์)

เรื่องน่าสนใจ