พลวัตเมืองพะเยา : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามหลักพระพุทธศาสนา

-

พลวัตเมืองพะเยา : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามหลักพระพุทธศาสนา

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พะเยาในอดีตเป็นอาณาจักรหนึ่งในล้านนามีชื่อว่าภูกามยาว มีอายุกว่า ๙๐๐ ปี ตามประวัติศาสตร์เมืองพะเยา แบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค คือ ยุคตำนาน ยุคประวัติศาสตร์ และยุคฟื้นฟู  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ หัวเมืองในล้านนาถูกเปลี่ยนให้มีฐานะเป็นจังหวัดขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย เมืองเชียงรายได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงราย และเมืองพยาวได้กลายเป็นอำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย และยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา ในปีพ.ศ. ๒๕๒๐

ชุดความรู้ พลวัตเมืองพะเยา: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากแผนงานวิจัยพลวัตเมืองพะเยา: ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสนา ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 256๐

ชุดความรู้นี้ นำเสนอองค์ความรู้ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา ด้านประวัติศาสตร์การปกครองเมืองพะเยา  ด้านการจัดการลุ่มน้ำอิงโดยชุมชน ด้านการเมืองภาคประชาชน ด้านการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ และด้านแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาผ่านตำนาน ๙ พระธาตุ และแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามหลักภาวนา ๔ ที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา

เรื่องน่าสนใจ