ติดตาม…ชุมชนท้องถิ่นกับบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง ผ่านสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร