สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กับบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร