พลังองค์ความรู้กับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

855

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กับบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร