พะเยาทีวี : กับข้อเสนอการพัฒนาจากเครือข่าย

533

กลุ่มเนื้อหาและรูปแบบรายการ

 1. พะเยาทีวี ควรนำเสนอเนื้อหาที่มีความรวดเร็ว เท่าทันกับสถานการณ์ในชุมชน แต่มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้  เช่น ข่าวภัยพิบัติ ข่าวปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ข่าวความเคลื่อนไหวของชุมชน ให้ชุมชนได้เข้าถึงในหลาย ๆ ช่องทาง
 2. พะเยาทีวี ควรนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เช่น ด้านประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ให้เท่าทันสื่อ
 3. พะเยาทีวี ควรเป็นพื้นที่สื่อแห่งการเรียนรู้ เก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ที่ดีของเมืองพะเยา ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเรื่องเล่าในชุมชนโดยผ่านคนในชุมชน ให้เกิดความรักความภาคภูมิใจและการพัฒนาในท้องถิ่น ผ่านงานสารคดีหรือรายงานสกู๊ปที่น่าสนใจ
 4. พะเยาทีวี ควรสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย/ภาคีต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่การทำงานต่าง ๆ ให้กำลังใจจิตอาสาและบุคคล/กลุ่มที่ทำงานเพื่อสังคม ตรวจสอบการทำงานของรัฐ ติดตามการแก้ไขปัญหาและเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบ ในรูปแบบข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเวทีสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มงานผลิตและเผยแพร่

 1. พะเยาทีวี ควรขยายการให้บริการในพื้นที่มากขึ้น โดยมีสตูดิโอย่อยหรือสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อให้บริการชุมชนและเครือข่ายที่อยู่ห่างไกล  ผ่านความร่วมมือจากชุมชนที่สนใจ เช่น เครือข่ายชุมชนตอนกลางและตอนปลายของแม่น้ำอิง / เครือข่ายวัฒนธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงราย  
 2. พะเยาทีวี ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อชุมชน โดยสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อแก่ชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ การผลิตข่าวบนมือถือ การผลิตสารคดีชุมชน การถ่ายทอดสดทางออนไลน์  การใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมตัดต่อ เป็นต้น
 3. พะเยาทีวี  ควรร่วมมือผลิตสื่อกับเครือข่ายและชุมชน โดยออกแบบเนื้อหาและรายการต่าง ๆ  เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ  ทั้งนี้อาจใช้งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน

กลุ่มเครือข่ายและการสนับสนุน

 1. พะเยาทีวี ควรสร้างความเป็น “เจ้าของ” พะเยาทีวีร่วมกัน โดยเปิดให้ชุมชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ทุกระดับตั้งแต่การเป็นผู้ชม ผู้ผลิต จนถึงระดับกรรมการบริหาร  
 2. พะเยาทีวี ควรขยายเครือข่ายให้มากขึ้น ผ่านการทำงานและสนับสนุนกิจกรรม โดยให้มีการจัดทำข้อมูล ทำเนียบ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นฐานข้อมูลและเชื่อมโยงสำหรับการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายต่อไป
 3. พะเยาทีวี ควรจัดระบบและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและจิตอาสา ให้มีความรู้เท่าทันสื่อและการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามาช่วยงานด้านต่าง ๆ  เป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยมีการจัดระบบอาสาสมัครในการทำหน้าที่และวันเวลาที่ชัดเจน
 4. พะเยาทีวี  ควรเปิดพื้นที่การสื่อสารงานกิจกรรมของเครือข่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงาน องค์กรภาคี นำเสนอบุคคลตัวอย่าง  ให้กำลังใจอาสาสมัครและคนทำงานเพื่อสังคม
 5. พะเยาทีวี ควรมีสภาผู้ชมหรือสภาสื่อชุมชน มีตัวแทนจากอำเภอและเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เพื่อช่วยแนะนำ และตรวจสอบการทำงานของพะเยาทีวี หรือร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการรณรงค์ทางสังคมต่อไป

ประมวลสรุปจากการนำเสนอของเครือข่ายภาคีภาคส่วนต่างๆ ในงานวิชาการ #พะเยาทีวี วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา