พะเยาทีวี : ข้อเสนอจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

561

สรุปรายงานจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พะเยาทีวี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปวงเสวนา อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ

ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มภาครัฐ/เอกชน

(ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา)

พะเยาทีวีเป็นสื่อชุมชน ควรสื่อสารให้เข้าถึงชุมชนทุกช่องทาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย เพื่อการออกแบบรายการและเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้

  1. กลุ่มวัยเด็ก ได้แก่ รายการการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ และเกมเกี่ยวกับเด็ก  
  2. กลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ รายการด้านการส่งเสริมอาชีพ รายการบันเทิง รายการเกี่ยวกับความสวยความงาม  
  3. กลุ่มวัยทำงาน ได้แก่ ของดีเมืองพะเยา แนะนำร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รายการเกี่ยวกับแม่บ้าน เกษตรกร  รายการให้ความรู้ด้านกฏหมายจากกรณีตัวอย่าง
  4. กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ รายการด้านสุขภาพ ด้านศาสนาศีลธรรม การรู้เท่าทัน/ภัยใกล้ตัว

นอกจากนี้ควรมีรายการที่ดูได้ทุกช่วงวัย ได้แก่ รายการเกี่ยวกับสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน รายการประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากของเหลือใช้ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในชุมชน

สำหรับการบริหารจัดการหรือหารายได้ พะเยาทีวี ควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่แยกแยะว่าเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความรักความสามัคคีร่วมกัน

ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มท้องถิ่น/ท้องที่

(นายต่วน จันทนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน)

พะเยาทีวี ควรมีเนื้อหาและรายการที่หลากหลาย ได้แก่

  • รายการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม
  • รายการด้านการตลาด ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน
  • รายการเสวนาปราชญ์ท้องถิ่น
  • รายการชาวบ้านร้องทุกข์ นำเสนอปัญหาในพื้นที่เดือดร้อน

สำหรับการหารายได้ พะเยาทีวี ควรรับบริจาคจากชุมชน และการสนับสนุนในโครงการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ

ด้านการพัฒนาเครือข่าย ควรสนับสนุนให้ชุมชนผลิตรายการโดยตรง  และพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนเพื่อผลิตสื่อด้วยตนเอง ผ่านการอบรมจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควรให้ตัวแทนกลุ่มประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ เข้ามาเป็นคณะทำงานบริหาร และผู้ตรวจสอบด้วย

ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มชุมชน/เครือข่าย

(นางเจริญศรี ไชยขัติ เครือข่ายแม่ญิงพะเยา)

            พะเยาทีวี ควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในหลาย ๆ ระดับ เพื่อทำให้เกิดเครือข่ายขยายข่าว ขยายความรู้และขยายการพัฒนาในท้องถิ่น ทั้งด้านสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมภูมิปัญญา

            พะเยาทีวี ควรให้มีรายการเพื่อคนชุมชน ได้แก่  รายการเรื่องเล่าจากชุมชน กิจกรรมข่าวความเคลื่อนไหวจากเครือข่าย การยกย่องคนดีคนเด่นในสังคม  วิถีชีวิตคนอยู่กับป่า สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน 

            ด้านการบริหารจัดการ ควรให้มีคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายตรวจสอบเนื้อหา

            ด้านงบประมาณและหารายได้ ควรจัดตั้งกองทุน มีการระดมทุน รับบริจาค ขายสินค้า ขายลิขสิทธิ์รายการ

ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ/เยาวชน/ผู้ดอยโอกาส

(นายบุญส่ง เมืองกรุง ประธานสภาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา)

            พะเยาทีวี ควรมีรายการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และด้านดนตรีพื้นเมือง

            พะเยาทีวี ควรมีรายการสำหรับเด็ก ได้แก่ รายการเกี่ยวกับอาสาสมัคร รายการด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย

            พะเยาทีวี ควรให้มีรายการผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  รายการด้านกฎหมาย สิทธิ์ของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

ข้อเสนอเพิ่มเติม ในวงเสวนาแลกเปลี่ยน

นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

ชุมชนจะสนับสนุนพะเยาทีวีแน่นอน หากเมื่อใดที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือมีรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาเรื่องราวของชุมชน ซึ่งพะเยาทีวีต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้

นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

พะเยาทีวี แม้จะดำเนินกิจกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ แต่ก็ควรมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีแผนงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดหารายได้เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

นายสว่าง จินะแก้ว เครือข่ายสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

พะเยาทีวี ควรเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนที่ได้รับความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นางชุรีพร ยอดฟ้า   เครือข่ายเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส

พะเยาทีวีเป็นที่รู้จักของหลายพื้นที่ เรื่องนี้ท้าทายความฝันของคนพะเยาได้อีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะการช่วยเผยแพร่หรือยกระดับสินค้าเกษตรในชุมชนให้เป็นที่รู้จักหรือไปสู่ตลาดที่กว้างขวางขึ้น