พะเยาทีวี ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง บ.ปางม่วง ปี 2562

1542

วันนี้..พะเยา TV.ถ่ายทอดสด การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชาวม้งในจังหวัดพะเยา ณ ที่ชุมชนบ้านปางม่วง ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

งานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ที่จังหวัดพะเยา เกือบทุก ๆ งาน คนพะเยาจะคุ้นสายตา กับทีมงานของพวกเราชาวพะเยาทีวี ที่อาสาทำหน้าที่สื่อสาร พลังของชุมชน พวกเราชาวพะเยาทีวีทุกคนอาสาทำหน้าที่สื่อด้วยจิตใจอาสา ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ พวกเราจะขอยืนเคียงข้างชุมชนในการทำงานเพื่อพัฒนาพะเยา ดังเช่นวันนี้ พวกเรามาทำหน้าที่เพื่อส่งข่าวสารไปยังคนพะเยาที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ชมกิจกรรมดี ๆ

เรานำข่าวสารกิจกรรมดีงามของชนเผ่าม้งที่นี่..บ้านปางม่วงในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 ในภาคเช้า..

ต่อมาภาคบ่ายได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า(ฟอร์มูล่าม้ง) ในงานปีใหม่ม้ง บ.ป่งม่วง ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 20 มค.2562

รถล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่าม้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นอกจากจะก่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานแล้วยังกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน วันนี้..ทุกคนมาที่นี่มาร่วมร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้

งานประเพณีปีใหม่ม้ง ปี 2562 บ.ปางม่วง ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562(พิธีเปิด วันที่ 20 มค.2562) ณ ลานกิจกรรมชุมชนม้งบ้านปางม่วง

ชนเผ่าม้ง บ.ปางม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา บ.ปางม่วง เป็นสาขาของหมู่บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 หมู่บ้านตั้งอยู่บนทางไป อ.เชียงม่วนและ จ.น่าน มีประชากร จำนวน 100 หลังคาเรือน ประชากร จำนวน 500 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง ได้มาตั้งหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2542

พี่น้องชาวม้ง…ถือว่า เป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน ม้งถือได้ว่า เป็นนักรบที่มีความสามารถ มีความชำนาญกับภูเขา เคยมีคำกล่าวว่า ฟ้าเป็นของนก น้ำเป็นของปลา ภูเขาเป็นของม้ง มีเอกลักษณ์ทางการแต่งตัวที่สวยงามมาก

ปัจจุบันบ้านปางม่วงได้นำศักยภาพ และความเป็นอัตตลักษณ์ของวสิถีชนเผ่าม้ง มาเป็นจุดขายในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของวัฒนธรรมชนเผ่า เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของตำบลหนองหล่ม.

สื่อชุมชน มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นที่จะดำรงคงรักษาสิ่งดีงามนั้นไว้สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ ในอนาคต

งานของพะเยาทีวี จะคอยบันทึก คอยกระตุกเตือนคนในชุมชน ให้เกิดพลังจากทุกภาคส่วน