พะเยาทีวี..ทีวีชุมชน นอกจากจะเป็นศูนย์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดพะเยาแล้ว..พะเยาทีวียังเป็นสถาบันในการฝึกประสบการณ์

589

พะเยาทีวี..ทีวีชุมชน นอกจากจะเป็นศูนย์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดพะเยาแล้ว..พะเยาทีวียังเป็นสถาบันในการเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ความรู้ จนได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาต่าง ๆ ส่งนักนิสิต นักศึกษามาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2562 มีน้องนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 คน ได้มาฝึกปฏิบัติงานด้านการสื่อ

บุคคลเหล่านี้ นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้จากทีมงานของพะเยาทีวีแล้ว น้อง ๆ ยังจะได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมในพะเยาอีกด้วย…

และในวันที่ 20 มราคม 2562 พะเยาทีวียกทีมใหญ่ไปถ่ายทอดสดในงานประเพณีปีใหม่ม้ง ปี 2562 บ.ปางม่วง ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562(พิธีเปิด วันที่ 20 มค.2562) ณ ลานกิจกรรมชุมชนม้งบ้านปางม่วง…ติดต่อสอบถามข้อมูล ปุย..จีริยา วรณณพัฒน์ โทร.093-5544788 และ นายนนคร แซ่สง ผู้นำเผ่าม้ง โทร.093-3157494