พะเยาทีวี : สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน“พะเยาทีวี” เพื่อให้เกิดต้นแบบการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย ทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิตรายการ และการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยได้ศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีวีชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย รวมถึงแนวทางในการพัฒนา “พะเยาทีวี” ในอนาคต จึงได้จัดเวทีวิชาการ “พะเยาทีวี : สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน”ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ และปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา “พะเยาทีวีชุมชน” เป็นสื่อสาธารณะ ก่อตั้งโดยชุมชน เพื่อบริการชุมชน เนื้อหาและรูปแบบชุมชนเป็นผู้กำหนด โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น “พะเยาทีวีชุมชน” เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ชุมชนเป็นผู้สนับสนุนหลัก การบริหารจัดการต้องเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ และ “พะเยาทีวีชุมชน” เป็นสถาบันที่ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์องค์ความรู้ มีสุนทรียภาพ และ เคารพความหลากหลายทางความคิดความเชื่อและวิถีวัฒนธรรม นี่คือ...ปณิธาน“พะเยาทีวีชุมชน”ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้

709