พะเยานำร่องสอนทำเฟอร์นิเจอร์จากโฟม

569

พัฒนาฝีมือพะเยานำร่องสอนทำเฟอร์นิเจอร์จากโฟม วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝีกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “การทำเฟอร์นิเจอร์จากโฟมและวัสดุเหลือใช้ เพื่อการท่องเที่ยวกรีน” โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือตอนบน 2 นายคมน์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายมานพ หาลือ นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยาจำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ SME เพื่อความมั่งคั่ง ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ SME จังหวัดพะเยาจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 20 คน อบรมระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561