นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โดยกล่าวว่า เกษตรกรและพสกนิกรชาวพะเยาทุกหมู่เหล่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เสริมสร้างองค์รู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ในรูปแบบของการให้บริการแบบครบวงจร ให้เกษตรสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยาในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่าย ร่วมบูรณาการออกหน่วยให้บริการ ถ่ายทอดความรู้ หรือคลินิกพืช ดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง บัญชี ชลประทาน สหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย โดยจัดนิทรรศการ จัดแสดงตัวอย่างของจริง มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตร มีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงม่วนและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน