พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ รับเกียรติเชิดชู

2482

#พิบูลศักดิ์ ละครพล 1ใน 17 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2560 ได้รับการเชิดชูเกียรติพร้อมกับศิลปินแห่งชาติที่กรุงเทพฯ

รายงานข่าวจากสำนักข่าวไทย รายงานว่าที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานเชิดชูเกียรติ 17 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 เผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)กล่าวในระหว่างเป็นประธานเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ17ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ ในศิลปะแขนงต่างๆที่ได้อุทิศตน สร้างสรรค์ ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางอันจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ  พุทธศักราช 2560 ทั้ง 17 คน ประกอบด้วย

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม) นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม)   นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) และนายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ นายพิบูลศักดิ์ ละครพล และนายเทพศิริ สุขโสภา

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์) นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย) นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล) ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล) นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล) ศาสตราจารย์มัทนี  โมชดารา รัตนิน (ละครเวที) นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)  และนายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

นอกจากนิทรรศการแล้วในช่วงค่ำ ยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  พร้อมชมการแสดงของผู้แทนศิลปินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 อาทิ การแสดงดนตรีไทย เพลงเทพนฤมิตเถา ขับร้องโดย นางสาวสุรางค์  ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) และวงดนตรีปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย รวมศิษย์ จำนวน 30 คน จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงดนตรีสากล  เพลงสี่แผ่นดิน ขับร้องโดย นายวิรัช อยู่ถาวร  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)  เพลงแต่ปางก่อน ขับร้องโดย นายวิรัช อยู่ถาวร /  เพลงซอสามจังหวะ และเพลงสังคมยุคใหม่ ขับร้องโดย นายบุญศรี รัตนัง  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) และคณะวงดนตรีซอพื้นบ้าน  และการแสดงละคร   เรื่อง ราชาธิราช โดย นางรัตติยะ  วิกสิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) พุทธศักราช ๒๕๖๐ แสดงเป็นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และคณะวงดนตรีไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ภาพ/เพจพิบูลศักดิ์ ละครพล

ข่าว/สำนักข่าวไทย