2 มหาวิทยาลัยพร้อมมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้พิบูลศักดิ์ ละครพล

148

นายพิบูลศักดิ์ ละครพล เกิดวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยและหัตถศึกษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงลาจากอาชีพครูภูเขามาทำงานเขียนหนังสืออย่างจริงจัง และย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เขียนเรื่องสั้นและบทกวีเป็นประจำให้นิตยสารต่างๆ พร้อมทั้งทำงานเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มให้หลายสำนักพิมพ์ ใช้นามปากกา มาชา, มาชารี และอื่นๆ นายพิบูลศักดิ์ ละครพล มีผลงานทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี วรรณกรรมสำหรับเด็ก และบทเพลง ผลงานที่สร้างสรรค์ในเวลา ๕ ทศวรรษมีจำนวนหลายร้อยชิ้น พิมพ์เป็นเล่มแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่ม หลายเรื่องพิมพ์ซ้ำ หลายครั้ง ผลงานบางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผลงานหลายเรื่องได้รับรางวัล อาทิ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรวี โดมพระจันทร์ รางวัลลูกโลกสีเขียว และรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง (Mekong River Literature Awards : MERLA) ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

ผลงานเขียนของนายพิบูลศักดิ์ ละครพล สะท้อนความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยเฉพาะปัญหาการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข ฯลฯ ควบคู่กันไปกับภาพวิถีชีวิตอันสันโดษ อบอุ่น ผูกพัน พึ่งพาธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ผู้เขียนได้เสนออุดมการณ์ของคนหนุ่มสาวร่วมสมัยยุคแสวงหาซึ่งมุ่งออกทำงานในชนบท แสวงหาความหมายของชีวิต การเล่าเรื่องสาระแห่งชีวิต อย่างมีสีสันราวกับใช้ปากกาแทนพู่กัน และใช้ลีลาภาษาและท่วงทำนองพลิ้วไหวราวบทกวี ทำให้พิบูลศักดิ์ ละครพล มีสมญาที่รับรู้กันในแวดวงวรรณกรรมว่า “เจ้าชายโรแมนติก” นอกจากผลงานด้านวรรณศิลป์แล้ว นายพิบูลศักดิ์ ละครพล ยังสร้างสรรค์บทเพลงกว่า ๑๐๐ เพลง และยังเป็นจิตรกร วาดภาพสีน้ำ ได้จัดแสดงงานรวมแล้ว ๑๕ ครั้ง บทประพันธ์ เพลงดนตรี และทัศนศิลป์ ของนายพิบูลศักดิ์ ละครพล สร้างแรงบันดาลใจแก่คนหนุ่มสาวยุคแสวงหาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าความหมายของชีวิต ความใส่ใจในความเป็นไปของสังคม และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการสร้างสรรค์ผลงานของนายพิบูลศักดิ์ ละครพล สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรมและศิลปะอย่างต่อเนื่อง นายพิบูลศักดิ์ ละครพล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีมติเอกฉันท์ในการมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย ให้กับศิลปินแห่งชาติชาวอำเภอแม่ใจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนและวงศ์ตระกูลต่อไป ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา ก็จะได้มอบได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย​ จากคณะศิลปศาสตร์ ในต้นปี 2564 ด้วย